Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Bestemmingsplan HN80

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoorn 80, Hoorn
Burgemeester en wethouders van Hoorn maken bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2014 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hoorn 80” (NL.IMRO.0405.BPHoorn80-va01) gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Hoorn 80. De begrenzing van het plan wordt gevormd door de Provincialeweg aan de noordzijde, de gemeentegrens met Drechterland aan de oostzijde, de Zuiderdijk aan de zuidzijde en de Schellinkhouterdijk aan de westzijde.

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen:

  • het verhogen van de maximale toegestane bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding aan de voorzijde van het perceel Kernweg 28 van twee meter naar vijf meter;
  • het op de verbeelding aangeven van een vergund bijgebouw in de vrije driemeter-zone van het perceel Kernweg 41;
  • het op onderdelen aanpassen van de toelichting en de regels aan de huidige situatie.

Terinzageligging
Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 26 maart tot en met 6 mei 2014 voor een ieder ter inzage bij het loket in het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Tevens zijn het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken te raadplegen op de website van de gemeente www.hoorn.nl en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroepsmogelijkheid
Van 26 maart tot en met 6 mei 2014 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die:

  • tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdens de terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • het niet eens is met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepsschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Degene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schorst dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet ook worden gestuurd naar voornoemd adres. Opgemerkt wordt nog dat een beroepschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook